Call for Proposals – Hebrew

Digitial Humanities 2013 (תחת הכותרת “החופש לחקור”) – קול קורא
ברית הארגונים העוסקים ב-Digital Humanities (חישוביוּת במדעי הרוח)
מארחת: אוניברסיטת נברסקה
19-16 ביולי 2013
http://dh2013.unl.edu/תאריך יעד להצעת הרצאה/פוסטר/פאנל 3 בנובמבר 2012
תאריך יעד להצעת סדנא: 15 בפברואר 2013קול קורא

1. מידע כללי

ברית הארגונים העוסקים ב-Digital Humanitis ((ADHO= Alliance of Digital Humanities Organizations

מזמינה חוקרים להגיש תקצירים לוועידה השנתית שלה, בכל ההיבטים של digital humanities. אלה כוללים, אך אינם מוגבלים ל:

 • מחקר במדעי הרוח, המתאפשר באמצעות מדיה דיגיטלית, כריית מידע, מדעי המחשב ותכנות, או עיצוב ומידוּל מידע;
 • יישומי מחשב במחקר ספרותי, בלשני, תרבותי היסטורי, כולל ספרות אלקטרונית, והיבטים בין-תחומיים של מחקר אקדמי מודרני;
 • אמנויות דיגיטליות, אדריכלות, מוזיקה, קולנוע, תיאטרון, מדיה חדשה, משחקים דיגיטליים, ותחומים הקשורים באלה;
 • יצירת דרכי אצירה של משאבים ב-digital humanities
 • היבטים חברתיים, מוסדיים, גלובאליים, רב לשוניים ורב-תרבותיים של digital humanities.
 • וכן – תפקידם של digital humanities בפדגוגיה ובקוריקולום האקדמי.

¬אנו מקדמים בברכה במיוחד הגשת הצעות במחקר בין-תחומי והתפתחויות חדשות בתחום, ומעודדים הצעות הקשורות לנושא הועידה.

הצעות עשויות לכלול:

 • פוסטרים (תקציר עד 750 מילים);
 • הרצאות קצרות (תקציר עד 1500 מילים);
 • הרצאות ארוכות (תקציר עד 1500 מילים);
 • מושבים הכוללים סדרת הרצאות, כולל פאנלים (תקצירים רגילים + סקירה של כ-500 מילים);
 • וכן – סדנאות ושיעורי הדרכה (“tutorials”), קדם-ועידה (הצעה בת עד 1500 מילים).

תאריך היעד של הצעה לפוסטר, הרצאה קצרה, הרצאה ארוכה, והצעות מושבים אחרים לוועדת התכנית הבין לאומית הוא ה-1 בנובמבר 2012, שעון GMT. המציעים יקבלו הודעה על קבלה עד 1 בפברואר 2013. הצעות לסדנא ושיעורי הדרכה קדם-ועידה יש להגיש עד ה-15 בפברואר 2013, שעון GMT, עם הודעת קבלה עד ה-15 במרץ 2013. טופס הגשה אלקטרוני זמין באתר הועידה מתחילת אוקטובר 2012:
http://dh2013.unl.edu

על משתתפי ועידת DH קודמת להשתמש בחשבונותיהם הקודמים, ולא ליצור חשבונות חדשים. אם שכחתם את שם המשתמש או הסיסמא שלכם, אנא צרו קשר עם יו”ר ועדת התכנית, Bethany Nowviskie בדוא”ל bethany@virginia.edu.

2. סוגי הצעות

הצעות יכולות להיות מ-5 סוגים שונים: (1) הצגות פוסטר; (2) הרצאות קצרות; (3) הרצאות ארוכות; (4) מושבים בני 3 הרצאות או פאנלים; ו-(5) הצעות לסדנאות והדרכות קדם-ועידה. בהתבסס על סקירת ההצעות וסמכות הוועדה ליצור תכנית מאוזנת ומגוונת, ועדת התכנית עשויה להציע קבלה לקטגוריה שונה מזו שהוצעה מלכתחילה, ובאופן כללי לא תאשר כמה הצעות מאת אותו מציע או קבוצת מציעים. הרצאות ופוסטרים יינתנו באנגלית, צרפתית, גרמנית, איטלקית או ספרדית.

1) הצעת פוסטר

הצעת פוסטר (500 עד 750 מילים) יכולה לתאר עבודה על כל נושא הכלול בקול קורא, או להציע הדגמות של פרויקט ותוכנה. מטרתם של פוסטרים והדגמות להיות אינטראקטיביים ככל שניתן, כדי לייצר הזדמנות להחליף רעיונות אחד על אחד עם הנוכחים. בנוסף למושב המיועד לפוסטר, שבמהלכו המציגים יסבירו את עבודתם ויענו על שאלות, הפוסטרים יוצגו בזמנים שונים במהלך הוועידה.

2) הרצאות קצרות

הצעות להרצאות קצרות (750 עד 1500 מילים) מיועדות לדווח על ניסויים או מחקר בהתהוות, או לתיאור כלים שהומצאו לאחרונה, או תוכנה בשלבים מוקדמים של פיתוח. קטגוריה זו של הצעה מאפשרת עד 5 הרצאות קצרות במושב אחד, באורך קצוב של 10 דקות כל אחת, כדי להותיר זמן לשאלות.

3) הרצאות ארוכות

הצעות להרצאות ארוכות (750 עד 1500 מילים) מיועדות לאלה: מחקר משמעותי ושלם, שלא פורסם קודם לכן; דיווחים על התפתחות מתודולוגיות או משאבים דיגיטליים חשובים; ו/או דיונים תיאורטיים מובהקים, בעלי אופי הגותי או ביקורתי. להרצאות בודדות יוקצו 20 דקות להצגה ו-10 דקות לשאלות.

הצעות על אודות פיתוח מתודולוגיות חישוביות חדשות, או משאבים דיגיטליים צריכות לציין, כיצד השיטות מיושמות במחקר ו/או בהוראה בתחומי מדעי הרוח, מה השפעתן בעיצוב וגישה לשאלות מחקריות, ועליהן לכלול הערכה ביקורתית של יישומן במדעי הרוח. הרצאות המתרכזות בכלי מסוים או במשאב דיגיטלי מסוים במדעי הרוח צריכות לציין גישות מסורתיות וכן גישות מבוססות-מחשב לבעיה, וכן לכלול הערות ביקורתיות באשר למתודולוגיות החישוביות שנעשה בהן שימוש. על כל ההצעות לכלול ביבליוגרפיה רלבנטית למשאבים ולספרות.

4) מושבים הכוללים סדרת הרצאות

אלה כוללים פאנל בן 90 דקות, של ארבעה עד שישה דוברים, או שלוש הרצאות ארוכות על נושא יחיד. על מארגני פאנל להגיש תקציר בן 750 עד 1500 מילים, עם תיאור נושא הפאנל, כיצד יאורגן, שמות הדוברים, והצהרה על כך שכל הדוברים אכן מעוניינים להשתתף במושב. על מארגני מושב הרצאות להגיש הצהרה בת כ-500 מילים, המתארת את נושא המושב, לכלול תקצירים בני 750 עד 1500 מילים לכל הרצאה, ולציין שכל המציגים אכן מעוניינים להשתתף במושב. הרצאות שיוגשו כחלק ממושב מיוחד לא יוכלו להיות מוגשות באופן נפרד בקטגוריה אחרת.

5) סדנאות ושיעורי הדרכה קדם-ועידה

על המשתתפים בסדנאות או הדרכות קדם-ועידה להירשם לכל הוועידה, וכן לשלם תוספת קטנה לדמי הרישום.

הצעות צריכות לכלול את המידע הבא:

 • כותרת ותיאור קצר של התוכן והנושא, והרלבנטיות שלו לקהילת ה-Digital Humanities (לא יותר מ-1500 מילים);
 • פרטי יצירת קשר מלאים עבור כל מעבירי ההדרכות או ראשי הסדנאות, כולל הצהרה בת פסקה אחד, על אודות תחומי העניין שלהם במחקר, ותחומי ההתמחות שלהם;
 • תיאור קהל המטרה ומספר המשתתפים המצופה (המבוסס, במידת האפשר, על ניסיון עבר);
 • וכן – דרישות מיוחדות לתמיכה תכנית, אם ישנן.

בנוסף, הצעות לשיעורי הדרכה צריכות לכלול:

 • מתווה קצר המצביע על כך שניתן לכסות את תוכן הליבה בחצי יום (כ-3 שעות פלוס הפסקות). במקרים יוצאי דופן, אפשר יהיה לתמוך גם בשיעורי הדרכה בני יום שלם.

והצעות לסדנאות צריכות לכלול:

 • את האורך המוצע והפורמאט של הסדנא (מינימום חצי יום, מקסימום יום וחצי);
 • את התקציב המוצע (בהינתן שמצופה מסדנאות בתחום DH לשאת את עצמן מבחינה כלכלית);
 • וכן – אם לסדנא המוצעת יש קול קורא משל עצמה, את תאריך היעד להודעה על קבלה, ורשימת אנשים שהסכימו להשתתף בוועדת התכנית של הסדנא.

3. מידע על מיקום ונושא הוועידה

DH 2013 (“החופש לחקור”) תתקיים בלינקולן, נברסקה, עיר בירה בת 258,000 תושבים באזור ה-”Great Plains” של ארה”ב. העיר לינקולן ידועה באוצרותיה האמנותיים, סצנת המוזיקה החיה, שבילים יפהפיים, וגישה ידידותית בסגנון מרכז-מערב ארה”ב. היא גם ביתה של אוניברסיטת נברסקה-לינקולן מאז 1869. 25,000 הסטודנטים של האוניברסיטה באים מכ-120 ארצות שונות. בין התארים הרבים המוצעים בה, מוענקת תעודת בוגר בין-תחומית ב-digital humanities. המרכז למחקר חישובי במדעי הרוח (The Center for Digital Research), הוא המארגן המקומי השנה: http://cdrh.unl.edu

4. מימון לחוקרים צעירים

ארגון Alliance of Digital Humanities Organizations יעניק מספר מוגבל של מלגות לחוקרים בראשית הקריירה שלהם, אשר יציגו במהלך הוועידה. קווי הנחיה לבקשה יופיעו באתר ADHO מאוחר יותר השנה:

http://www.digitalhumanities.org

5. ועדת התכנית הבין-לאומית מורכבת מהאישים האלה:

Craig Bellamy (ACH)
John Bradley (ALLC)
Paul Caton (ACH)
Carolyn Guertain (CSDH/SCHN)
Ian Johnson (aaDH)
Bethany Nowviskie (ACH, יו”ר)
Sarah Potvin (cN)
Jon Saklofske (CSDH/SCHN)
Sydney Shep (aaDH)
Melissa Terras (ALLC, סיו”ר)
Tomoji Tabata (ALLC)
Deb Verhoeven (aaDH)
Ethan Watrall (cN)

Thanks for the translation go to Doron Modan, the Hebrew University in Jerusalem, Israel.